Zásady zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 1.7.2020

Společnosti Brickwork s.r.o., IČ: 040 49 217, se sídlem Vrcha 15, 537 01 Sobětuchy, zapsaná u Krajského sudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35141 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

 

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s relevantními právními předpisy, jako je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Obsah

Koho se tyto zásady ochrany osobních údajů týkají?

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč je zpracováváme?

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám?

Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?

Koho se tyto zásady zpracování ochrany osobních údajů týkají?

Tyto zásady zpracování osobních údajů společností (dále jen „zásady“) se vztahují na zpracování osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů. Dále se na Vás tyto zásady vztahují, pokud jste nám zaslal zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře na našich internetových stránkách www.brickwork.cz (dále jen „internetové stránky“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč je zpracováváme?

Uvědomujeme si, že jedním z pravidel příslušných právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů je právě přiměřenost, proto zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro předmětný účel.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje, jako jsou akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ,
 • adresní údaje, jako jsou adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, sídlo,
 • kontaktní údaje jako jsou e-mailová adresa a telefonní číslo.

Nad rámec uvedeného dále zpracováváme čísla Vašich bankovních účtů.

Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje, jako jsou, jméno, příjmení, IČO, DIČ,
 • adresní údaje, jako jsou korespondenční adresa, sídlo,
 • kontaktní údaje jako jsou e-mailová adresa a telefonní číslo.

Pokud jste nás kontaktoval prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a pokud jste nám do zprávy napsal i telefonický kontakt, tak zpracováváme Vaše telefonní číslo.

Pokud jste nám zaslal poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře na internetových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Účely a právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Níže jsme pro Vás připravili přehled tzv. právních základů a účelů, tedy důvodů, proč osobní údaje zpracováváme.

Pokud jste náš zákazník, Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • příprava, plnění, evidence a uzavření rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy na předmětnou nemovitost, kterou si od nás kupujete, případně další související smlouvy, a to na základě právního titulu plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvy,
 • daňové a účetní účely, zejména vystavení faktur, zprocesování plateb za prodej nemovitostí, vedení účetnictví, a to na základě právního titulu plnění právních povinností, které se na společnost jako správce osobních údajů vztahují,
 • poskytnutí záruky, zajištění oprav vytknutých vad a reklamace související s prodanými nemovitostmi, a to na základě právního titulu plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvy,
 • plnění veřejnoprávních povinností, které se na společnost vztahují, a to na základě právního titulu plnění právních povinností, které se na společnost jako správce osobních údajů vztahují,
 • vedení veškeré komunikace související se smlouvami, které jsme spolu uzavřeli, s plněním povinností z těchto smluv, ohledně výstavby předmětné nemovitosti, klientských změn, které po nás požadujete, a to na základě právního titulu plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvy,
 • vymáhání pohledávek, pokud jste nám neuhradil to, co jste podle smluv, které jste s námi uzavřel, uhradit měl, případně ochrana našich práv a vymáhání našich práv v případných soudních sporech, a to na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu.

Pokud jste naším obchodním partnerem, Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • příprava, plnění, evidence a uzavření smlouvy, a to na základě právního titulu plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvy,
 • daňové a účetní účely, zejména vystavení faktur, zprocesování plateb, vedení účetnictví, a to na základě právního titulu plnění právních povinností, které se na společnosti jako správce osobních údajů vztahují,
 • plnění veřejnoprávních povinností, které se na společnost vztahují, a to na základě právního titulu plnění právních povinností, které se na společnost jako správce osobních údajů vztahují,
 • vymáhání pohledávek, pokud jste nám neuhradil to, co jste podle smluv, které jste s námi uzavřel, uhradit měl, případně ochrana našich práv a vymáhání našich práv v případných soudních sporech, a to na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu.

Pokud jste nás kontaktoval prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zpracování a zaslání odpovědi na Váš dotaz, a to na základě právního titulu plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se o právnický pojem, takový právní základ neznamená, že spolu uzavíráme nějakou smlouvu, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, je nám jasné, že Vás pouze něco zaujalo nebo chcete něco probrat.

V případě, že jste nám zaslal poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zpracování a zaslání nabídky související s Vaší poptávkou, a to na základě právního titulu plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se o právnický pojem, takový právní základ neznamená, že spolu uzavíráme nějakou smlouvu, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, je nám jasné, že Vás pouze něco zaujalo nebo chcete něco probrat.

Vaše osobní údaje nepoužíváme k rozhodování na základě automatizovaného zpracování, ani profilování.

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

Pokud Vám máme poskytnout službu, kterou po nás požadujete, včetně zajištění veškerého souvisejícího servisu, budeme Vaše osobní údaje potřebovat, bez nich to bohužel nepůjde. Poskytnutí osobních údajů je tak smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí s Vámi nemůžeme uzavřít příslušné smlouvy.

V případě, že s námi máte jako náš budoucí obchodní partner chcete uzavřít smlouvu, tak i v takovém případě potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom s Vámi mohli spolupracovat a plnit naše povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je tak i v tomto případě smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí s Vámi nemůžeme smlouvu uzavřít.

Rovněž při kontaktování prostřednictvím poptávkového či kontaktního formuláře nám osobní údaje musíte poskytnout, abychom Vás mohli kontaktovat na základě zaslané poptávky či dotazu zpět, poskytnutí osobních údajů je tak smluvním požadavkem.

Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech můžeme potřebovat ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. V současné době Váš souhlas k žádnému zpracování nevyžadujeme, ale pokud by se tak stalo, vždy bychom Vám řekli, jak můžete souhlas odvolat a poskytli Vám další informace týkající se takového zpracování.  

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

V případě, že s námi podepisujete jakoukoliv smlouvu, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co již na Vás bylo vlastnické právo k nemovitosti, kterou jste si od nás kupoval, převedeno nebo i po tom, co jsme naši smlouvu ukončili. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od převodu vlastnického práva k nemovitosti, případně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy (někdy se může stát, že od smlouvy odstoupíme, pokud neplníte Vaše povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo se domluvíme na jiném ukončení naší spolupráce a tím i smlouvy). Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po uzavření smlouvy nebo realizaci převodu nemovitosti.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Osobní údaje z poptávkového a kontaktního formuláře uchováváme po dobu 1 roku od zaslání poptávky nebo Vaší zprávy prostřednictvím formuláře, pokud jsme spolu nenavázali spolupráci a nestal jste se naším zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
 • po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu určenou právními předpisy,
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

Předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám?

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. K zajištění chodu naší společnosti dále předáváme Vaše osobní údaje externí účetní v rozsahu nezbytném pro její činnost, k některým osobním údajům má dále přístup náš IT specialista, daňový poradce a případně dodavatelé stavebních prací a osoby s námi spolupracující na výstavbě předmětné nemovitosti. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, veřejné moci či bankovním institucím. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.

 

Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Níže naleznete výčet práv, jenž Vám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.
 • Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat.
 • Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.
 • Dále Vám náleží tzv. právo na přenositelnost, tedy za určitých podmínek máte právo na to, abychom Vám poskytli údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • Další práva stanovená příslušnými právními předpisy.  

 

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím těchto zásad. Na první stránce je uvedeno datum účinnosti, a pokud bychom informace v těchto zásadách aktualizovali, zaslali bychom Vám aktualizované znění.  

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, rádi Vám je zodpovíme. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@brickwork.cz