×
DOVOLENÁ

Vážení zákazníci,
od 15.7.2024 do 28.7.2024 je naše vzorkovna z  důvodů dovolené uzavřena.
V případě potřeby volejte 774 481 631, Jakub Weber.
Děkujeme za pochopení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BRICKWORK S.R.O.
(Aktualizace 09/2022)

 

I. Základní informace
Obchodní společnost: Brickwork s.r.o.
e-mail: info@brickwork.cz
web: www.brickwork.cz
telefon: +420 725 726 524, +420 774 481 631

II. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, kdy na jedné straně je obchodní společnost Brickwork s.r.o., IČ: 040 49 217, se sídlem Vrcha 15, 537 01 Sobětuchy (dál jen „prodávající“ nebo „Brickwork“ nebo „zhotovitel“) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“ nebo „objednavatel“), je-li v těchto obchodních podmínkách uveden kupující, rozumí se tím i objednavatel, pokud takové označení není jednoznačně vyloučeno.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Brickwork, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, obrazového materiálu, videí, fotografií, textů a popisů materiálu a zboží aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží kupující/objednavatel jako přílohu potvrzení objednávky na emailovou adresu uvedenou v písemné objednávce, nebo fyzicky při uzavření objednávky osobně v provozovně Brickwork. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. daňového dokladu, obdrží kupující/prodávající rovněž emailem.

 

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Brickwork sděluje, že:

a)    ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, cena balného je uvedena prodávajícím v cenové nabídce,

b)    v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů v případě uzavření smlouvy distančním způsobem, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Brickwork, na e-mailovou adresu Brickwork,

c)    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Brickwork a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

d)    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

e)    v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím emailu info@brickwork.cz,

f)     nabídky předložené prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazující prodávajícího k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách. Objednávka nebo platba učiněná kupujícím potvrzuje přijetí těchto VOP. Objednávky předložené prodávajícímu v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro prodávajícího, dokud jím nebudou písemně potvrzeny. Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávky jsou tyto barevné odchylky přípustné,

g)    podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV. Uzavření smlouvy

Webová stránka prodejce www.brickwork.cz slouží jako katalog zboží. Objednávku konkrétního zboží dle katalogu kupující činí prostřednictvím emailu, telefonicky nebo osobně u prodejce. Objednávka je vždy písemně potvrzena a zaslána kupujícímu buď prostřednictvím emailu v případě objednávky telefonicky nebo emailem nebo je písemné vyhotovení osobně předáno kupujícímu při nákupu zboží v prodejně.

Kupující či objednatel akceptací těchto obchodních podmínek dává svůj výslovný souhlas Brickwork k pořizování fotografií, audiovizuálních záznamů aj. zboží resp. díla, které Brickwork dodá nebo zhotoví, a to jak zboží samotného, tak zabudovaného na nemovitost kupujícího/objednatele. Brickwork je oprávněn obrazový a audiovizuální materiál použít jako své reference na webových stránkách, případně jiných platformách za účelem předvádění svých referencí a portfolia zákazníkům. Brickwork vždy postupuje tak, aby byla zajištěna anonymita kupujícího/objednatele a rovněž anonymizuje i lokalitu nemovitostí.

 

V. Informace o zboží

Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy a dále informace o hmotnosti a rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter a nejsou proto považovány za závazné a prodávající neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Sortiment zboží je uváděn v prospektech a jiných propagačních materiálech prodávajícího. Vzhledem k inovaci zboží může být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění.

Vzhledem k tomu, že cihly klinker a lícové cihly jsou vyráběny z přírodních, lehce proměnlivých jílů, může též docházet k rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách nebo oproti dodaným vzorkům, vyobrazení v katalogu, na vzorových „tabulkách“ nebo na webových stránkách. Lícovou plochou cihly nebo pásku je vždy delší strana *výška. Technologické strany mohou být povrchově i barevně odlišné. Na všech plochách se mohou vyskytovat „setřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze Prodávajícím ovlivnit.

Při použití zboží prodávajícího je nutné celé množství zboží na stavbě připravit předem a odebírat z více palet (minimálně ze tří) nebo i z více balení (minimálně ze tří např. kartonů). I u jednobarevných typů zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín

 

VI. Ceny a platební podmínky

Ceny zboží jsou uvedeny v aktuálním katalogu zboží Brickwork, který je na webových stránkách prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových nebo přepravních změnách. Tyto změny se neoznamují.

Nebude­-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem před dodáním zboží na účet prodávajícího, na základě vystavených zálohových faktur nebo na základě řádného daňového dokladu – faktury. V některých případech je možné akceptovat úhradu daňového dokladu – faktury v hotovosti.

Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob placení než předem, má v případě prodlení s úhradou prodávající možnost účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Pokud kupující neodebere zboží od prodávajícího ve lhůtě do 14 dnů po jeho písemném vyzvání, má prodávající právo účtovat skladné ve výši 100 Kč /1 paleta/ kalendářní den za neodebrané zboží. Odebírání části dodávky zboží při neuhrazení celé zakázky není možné.

 

VII. Dodávka zboží a balení

Místem osobního odběru zboží je sklad prodávajícího na adrese Čáslavská 245, Heřmanův Městec, pokud není prodávajícím pro konkrétní zakázku uvedeno jiné místo osobního odběru. Prodávající objednává, není-li dohodnut odběr zboží osobně kupujícím, dopravu u přepravců, doba dodání záleží na podmínkách konkrétního přepravce. Prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany přepravce. Odmítne-­li kupující dodávku převzít, má prodávající právo objednávku zrušit, nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí kupujícího. Skládání zboží z vozidel přepravců zajišťuje vždy kupující mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být kupujícím objednána a prodávajícím potvrzena v rámci objednávky.

Kupující obdrží od prodávajícího tyto doklady: daňový doklad (fakturu) s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH a dodací list. Dále může kupující na vyžádání obdržet: potvrzení objednávky, materiálový a cenový rozpočet, zálohový list, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, případně certifikát k dodávanému zboží, technické listy ke zboží a různé technologické návody a doporučení.

 

VIII. Podmínky při prodeji materiálu a zhotovení díla

Obchodní podmínky dle tohoto článku se aplikují na smluvní vztah založený mezi prodávajícím (zhotovitelem) a kupujícím (objednatelem) smlouvou o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V ostatním se tyto smluvní podmínky uplatní, pokud tento článek nestanoví jinak.

Prodávající může v některých případech vystupovat i jako zhotovitel díla v případě, že kupující si od prodávajícího vyjma zboží objedná i jeho instalaci a montáž ve formě smlouvy o dílo. V takovém případě je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná smlouva o dílo, jejíž náležitosti jsou specifikovány písemnou objednávkou a právní vztah se řídí jak těmito VOP, tak konkrétní objednávkou, která minimálně obsahuje rozsah díla, cenu díla a termín dokončení díla.

Konečná cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu a skutečně provedených výměr. Položkový rozpočet je písemný a tvoří nedílnou přílohu objednávky. V případě rozdílnosti cen v nabídce a objednávce, je za konečnou cenu považována cena uvedená v objednávce potvrzené zhotovitelem.

Prodávající jako zhotovitel dodržuje platné normy ČSN, evropské normy a další příslušné právní předpisy.

Termín dokončení díla je stanoven konkrétní objednávkou a vždy se prodlužuje v případě:

a)   vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně kupujícího – objednatele,
b)   je-li prodlení s dokončením díla způsobeno vyšší mocí, nepříznivými povětrnostními vlivy, počasím, kdy z technologického hlediska není možné dílo provádět nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem
c)   v případě změn požadavků objednatele, které mají dle odborného posouzení zhotovitele vliv na termín dokončení díla.

S ohledem na současnou nestálost trhů a energetickou krizi si zhotovitel vyhrazuje právo ve lhůtě nejdéle do 30. dne před zahájením realizace díla změnit termín zahájení, realizace či dokončení díla. Změna termínu realizace díla dle předchozí věty nezavdává právo na změnu ceny díla. Objednatel je v případě změny termínu realizace díla dle tohoto odstavce oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě třech dní od data doručení oznámení o změně v termínu realizace díla.

Cenu díla hradí objednatel na základě daňových dokladů faktur. Zpravidla je cena vyúčtována na základě dílčích daňových dokladů, které je doručován objednateli v písemné formě na adresu, kterou objednatel uvede případně na e-mailovou adresu. Oba způsoby doručení jsou závazné a mají shodnu relevanci.

Daňový doklad je splatný do 14 dnů od jeho doručen objednateli. Za den doručení se považuje v případě fyzického odeslání prostřednictvím České pošty nebo jiného doručovatele nejpozději 3 den po jeho odeslání a v případě odeslání emailem se daňový doklad považuje za doručený následující den po jeho odeslání. Termínem splatnosti se rozumí den připsání finanční částky na bankovní účet zhotovitele. Výše daně z přidané hodnoty je určována příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k zahájení provádění díla a odběrová místa pro napojení zdrojů nutných pro provádění díla. Zhotovitel užívá staveniště a plochy bezplatně společně se spotřebou elektrické energie a vody.

Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele na vlastní náklad kontejner pro odvoz odpadu, nedohodnu-li se strany jinak.

Záruku za jakost poskytuje zhotovitel objednateli spotřebiteli i objednateli podnikateli v délce 60 měsíců ode dne dokončení a převzetí díla.

Součástí díla není zhotovení projektové dokumentace a zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v souvislosti s ní. Součástí dodávky dále není provedení základových pásů a zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknu v souvislostí s nimi.

Při převzetí díla je vyhotoven písemný protokol opatřený podpisy osoby oprávněné jednat za zhotovitele (Jiří Janský nebo Jakub Weber, nebude-li uvedeno jinak) a objednatele. Objednatel je povinen v písemném protokole uvést všechny zjevné a patrné vady a zhotovitel uvede po dohodě s objednatelem termín, v němž budou vady odstraněny. V případě neuvedení takových vad v předávacím protokolu nebude k těmto později přihlíženo. To neplatí u vad skrytých.

V případě prodlení objednatele s uhrazením vyúčtování vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení z celkově dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná v okamžiku jejího vyčíslení zhotovitelem, které může být oznámeno buď formou písemného vyúčtování nebo emailem.

Při nedodržení termínu splatnosti dílčích daňových dokladů je zhotovitel bez dalšího oprávněn přestat v provádění díla, a to až do doby úplného zaplacení. V takovém případě se nejedná o nedodržení termínu dokončení díla stran zhotovitele.

 

IX. Odpovědnost za vady a reklamace

Prodávající poskytuje na zboží záruky na fyzikální a funkční vlastnosti podle jednotlivých druhů zboží. Záruka na vznik výkvětů platí po dobu před vyzděním cihel (nalepením obkladových pásků), záruky se nevztahují na vznik výkvětů po vyzdění nebo nalepení (možnost nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty musí kupující reklamovat ihned po jejich zjištění, a to před samotným zděním cihel nebo lepením obkladových pásků. Vzhledem k přírodnímu původu zboží se záruka u cihel a obkladových pásků nevztahuje:

a)    na barevné rozdíly lícových cihel a pásků, toto platí také pro jednobarevné druhy

b)    na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním

c)    u ražených cihel se vzhledem k použité technologii může vytvářet drobný cicvár

d)   u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti, přesný tvar se nevyžaduje

e)   na lehce odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, případně manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu cihel nebo obkladových pásků

f)   na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platné normy

g)   na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách

h)   na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích

i)    na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu cihel nebo obkladových pásků

j)    u maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat
k)    u keramických parapetních desek a stříšek mohou engoby vykazovat barevné rozdíly.

Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:

a)    zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladě prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na dodacím listě. Tento je kupující povinen neprodleně zaslat na adresu prodávajícího

b)    skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění

c)    veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně s přiložením kopie dodacího listu.

Prodávající odstraní vady po dohodě s kupujícím, případně podle svého uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou slevou z ceny nebo opravou v případě provádění díla. Tímto plněním se považují veškeré nároky kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk.

Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoli právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do úplného vyřešení reklamace. Záruka na mrazuvzdornost cihel je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, větracích mezer, dilatační spáry, malty, kotvení, zamezení zatékání vody apod. Zabudované zboží nelze reklamovat pro povrchové vady zboží.

 

X. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv, smluv o dílo a potvrzených objednávek podle těchto VOP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající/zhotovitel zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, epidemie, pandemie, požáry, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka, vyhlášení nouzového stavu a v tomto smyslu přijatá opatření Poslanecké sněmovny ČR) nebo technologické a kapacitní možnosti jednotlivých výrobců/dodavatelů zboží či materiálu. V případě, že z rozhodnutí orgánu veřejné moci dojde k omezení pohybu osob na území České republiky či osob ze zahraničí, se kterými prodávající/zhotovitel spolupracuje, není prodávající/zhotovitel v prodlením se splněním smluvních povinností, a to až do doby, kdy takové překážky založené orgánem veřejné moci odpadnou.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího/zhotovitele, v den uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím/objednavatelem a prodávajícím/zhotovitelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu/objednavateli. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo kupující/objednavatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží a ceny díla uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Neupravují-li tyto obchodní podmínky práva a povinnosti stran odlišně, aplikuje se na závazkový právní vztah zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodí podmínky nabývají účinnosti dnem 14.9.2022